VANDRETURE 2020
Naturpark Åmosen - kulturhistorisk oplevelseslandskab

Der har siden 60´erne været tanker om at oprette en naturpark i Åmoseområdet. Først omkring år 2000 kom der realiteter bag forhandlingerne idet det daværende Vestsjællands Amt, Friluftsrådet, de lokale kommuner, i dag Holbæk, Kalundborg og Sorø og forskellige interesseorganisationer, fik indgået et formaliseret samarbejde om oprettelsen af en National- eller en Naturpark Åmosen. Der er i dag udarbejdet fælles kommuneplantillæg for området samt diverse rapporter.
Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske - og landskabsmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende våd grøn landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig igennem et kuperet morænelandskab. Naturpark Åmosen er et natur- og kulturlandskab med både internationale, nationale og regionale natur- og kulturværdier af høj formidlingsværdi og nye muligheder for friluftslivet. Det samlede areal er ca. 80 kvadratkilometer og udgør en strækning på 45 km målt gennem områdets midte. Området omfatter i store træk følgende lokaliteter:
  • Store Åmose

  • Skarresø og Kongernes Møller mellem Store og Lille Åmos

  • Lille Åmose

  • Tissø

  • Nedre Halleby Ådal

  • Bøstrup Ådal

  • Udløbet af Halleby Å Storebælt med Flasken

Naturpark Åmosen og området omkring Fugledegård og Tissø er enestående, fordi de rummer en perlerække af kulturmiljøer, der har et stort formidlingspotentiale om samspillet mellem menneske og natur gennem ca. 13.000 år. Hele den historiske udvikling i Danmark kan ses her. Vi kan møde landskaber skabt af istiden, Sjællands største lavmose og på historiesiden skal særlig fremhæves jægerstenalderen og vikingetiden. I dag findes stadig mange synlige spor i landskabet i form af landsbykirker, godser og herregårde, vandmøller, tørvegrave og landsbymiljøer. Vandreruter i området er Jyderupstien og Spor i landskabet. I løbet af 2012 forventes et nyt spor ved Formidlingscenter Fugledegård. Se ture under Sorø 25. august og 30. august og Holbæk 1. september

www.naturparkaamosen.dk
Jyderupstien
Spor i Landskabet